Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chráněné druhy hub v České republice

4. 5. 2006

Obrazek

   Chráněné druhy hub v České republice 

Přílohou II Vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., 200/1999 Sb., 85/2000 Sb. a 190/2000 Sb., byl ustanoven následující seznam zvláště chráněných druhů rostlin.

Obrazek

Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují:

Bolinka černohnědá - Camarops tubulina
Čirůvka hnědočervenavá - Tricholoma inodermeum
Čirůvka Josserandova - Dermoloma josserandii
Hlívička jedlová - Hohenbuehelia abietinum
Hlívovec ostnovýtrusný - Rhodotus palmatus
Hřib Fechtnerův - Boletus fechtneri
Hřib královský - Boletus regius
Hřib moravský - Beletus (Xerocomus) moravicus
Holubinka blaťácká - Rusula helodes
Hvězdovka Pouzarova - Geastrum pouzarii
Káčovka ploská - Bisocogniauxia simplicitor
Kuřinec subarktický - Ramariopsis subarctica
Květka písečná - Montagnea arenaria
Lanýž letní - Tuber aestivum
Lošáček statný - Phellodon confluens
Muchomůrka císařka - Amanita caesarea
Muchomůrka Vittadiniho - Amanita vittadinii
Náramkovitka žlutozelená - Floccularia straminea
Plstnatec různotvarý - Spongipellis fractipes
Polnička stepní - Agrocybe stepposa
Rudoušek tmavý - Rhodocybe obscura
Slizečka chlupatá - Xerula melanotricha
Šamonie modrající - Chamonixia caespitosa
Špička stepní - Marasmiellus carneopallidus
Ucháčkovec šumavský - Pseudorhizina sphaeospora
Václavka bažinná - Armillaria ectypa
Vláknice zašpičatělá - Inocybe acutella

Za druhy silně ohrožené se prohlašují:

Kalichovka lužní - Omphalina discorosea
Klouzek žlutavý - Suillus flavidus
Kukmák dřevní - Volvariella caesiotincta
Mozkovka rosolovitá - Ascotremella faginea
Modralka laponská - Amylocystis lapponica
Ouško citronové - Otidea concinna
Pavučinec nancyský - Cortinarius nanceinensis
Pazoubek zelený - Microglossum viride
Plžatka smrková - Hygrophorus piceae
Strmělka suchomilná - Clitocybe barbulatum
Ušíčko jedlové - Pseudoplectania vogesiaca
Voskovka cihlová - Hygrocybe sciophana
Zvonovka Babingtonova - Entoloma babingtonii

Za druhy ohrožené se prohlašují:

Holubinka olšinná - Russula alnetorum
Hvězdovka uherská - Geastrum hungaricum
Kržatka vrásčitá - Tubaria confragosa
Loupavka vápencová - Hysterangium calcareum
Prášivka bažinná - Bovista paludosa
Šupinovka Henningsova - Pholiota henningsii


Kategorie ohrožení pro Červený seznam hub ČR

  1. Vyhynulé a nezvěstné taxony (IUCN: extinct = EX)

 Vyhynulé taxony (extinct) = EX

U cévnatých rostlin je tato kategorie definována takto: taxony, které byly z území ČR prokazatelně známy, ale v posledních 25-50 (i více) letech nebyly nalezeny, a to ani na svých bývalých lokalitách. U hub není vhodné tuto kategorii používat, protože nikdy nevíme, zda mycelium v půdě přece jen není přítomno a jenom netvoří plodnice, nebo je dokonce občas tvoří, aniž by to však mykologové zaznamenali.

 Nezvěstné taxony (pravděpodobně vyhynulé) = ?EX

Taxony nezjištěné cca od roku 1970, u kterých ale není vyloučena možnost nálezu na původních nebo i zcela nových lokalitách. Patří sem i obtížně rozlišitelné taxony, kterým v tomto období nebyla věnována dostatečná pozornost. Po získání doplňujících údajů je bude možno převést do kategorie kriticky ohrožených taxonů.

Příklad: Sarcosoma globosum

 2. Ohrožené taxony

Kriticky ohrožené taxony (IUCN: critically endangered) = CR

a) Vzácné a zároveň ohrožené druhy, omezené na několik málo lokalit (zpravidla 1-5), vázaných na stanoviště a substráty ohrožené člověkem (rašeliniště, kosené louky, pralesovité zbytky porostů, v případě substrátů např. druhy vázané na dřevo jilmu, který z lokalit mizí apod.) nebo mizející z přirozených příčin (cyklus sukcese v lesích – přechod pralesa z jedlové do bukové fáze, zarůstání skalních stepí, rozklad starých kmenů nebo starých stromů v alejích atd.). Je-li ohrožení lokalit nebo substrátů silné, je možné sem řadit i druhy s vyšším počtem známých lokalit. Pokud se včas neudělají příslušná ochranářská opatření, tyto druhy z naší mykoflóry vymizí.

Příklad: Rhodotus palmatus, Aurantioporus croceus, Hygrocybe calyptraeformis, Geastrum hungaricum, Pholiota henningsii atd.

b) Taxony dříve hojnější, u nichž došlo k výraznému snížení počtu známých lokalit, takže jsou nyní (v letech 1995-2003) vzácné. Trend ústupu je silný (třeba až na 10% původního stavu, tj. stavu z dob, kdy „houby ještě rostly“ - zhruba do roku 1970) a pokud negativní faktory nepřestanou působit, bude dále pokračovat a může vést až k vymizení druhu z naší mykoflóry.

Příklad: Gomphus clavatus, mnohé lošákovité houby apod.

 Silně ohrožené taxony (IUCN: endangered) = EN

a) Vzácné taxony s malým počtem lokalit (5-20), které jsou ohroženy už tímto nízkým počtem lokalit a popř. i přímým ohrožením na některé z lokalit.

Úplné vymizení z mykoflóry však zatím u těchto taxonů nehrozí.

Příklady: Pluteus aurantiorugosus, Lactarius repraesentaneus atd.

b) Taxony s prokazatelným a trvalým ústupem co do počtu lokalit (až na polovinu původního stavu, tj. stavu z dob, kdy „houby ještě rostly“ - zhruba do roku 1970 ), nebo vymizelé v některých větších regionech, kde dříve rostly. Ústup se ale netýká všech oblastí a všech populací druhu, jako je tomu u kategorie CR.

 Ohrožené taxony (IUCN: vulnerable) = VU

Taxony vykazující sice slabší, ale prokazatelný ústup na celém území ČR (na 50-80 % původních lokalit) nebo na jeho velké části. Jde často o taxony vázané na stanoviště, která v současné krajině zanikají (chudé nehnojené pastviny, kosené květnaté louky, mokřady všeho druhu, stepní bezlesí v oblasti termofytika, které zarůstá a eutrofizuje se) nebo taxony postižené imisemi nebo eutrofizací dusíkem (některé mykorhizní druhy) nebo nadměrně vysbírávané taxony.

Příklad: řada druhů rodu Cortinarius, Inocybe (ústup vlivem imisí), Boletus,  dále např. Hygrocybe (zarůstání a přehnojování luk) apod.

 3. Vzácnější taxony vyžadující další pozornost

 Potenciálně ohrožené taxony + taxony vyžadující další pozornost (IUCN: near threatened = NT + least concern = LC) = NT+LC

Taxony, jejichž ústup lze vzhledem k nejrůznějším postupujícím faktorům ohrožení v dohledné době předpokládat. Patří sem i druhy závislé na určitém způsobu hospodaření v krajině (např. pastva a kosení v případě druhů vázaných na krátkostébelné trávníky, ponechávání alespoň některých padlých kmenů stromů na stanovištích nebo ponechávání starých stromů a pahýlů ve stromořadích a parcích pro lignikolní druhy, vzácné druhy s efemerním výskytem na různých člověkem vytvořených stanovištích jako jsou zahrady, rumiště apod.). Jejich výskyt a ohrožení bude třeba pravidelně sledovat a vyhodnocovat.

Příklad: řada lučních druhů rodu Entoloma, Hygrocybe, mnohé choroše nebo kornatce, např. Phellinus nigrolimitatus

Je možné sem zařadit i druhy, které se v minulosti jevily jako silně ohrožené, ale v poslední době se našla řada nových lokalit nebo se změnil názor na jejich vzácnost apod. (případ řady lošákovitých nebo kuřátkovitých hub)

 Taxony, jejichž ohrožení není dostatečně známo (IUCN: data deficient) = DD

Není to vlastně vůbec kategorie ohrožení, jen prosté konstatování, že o stupni ohrožení nic nevíme. To ale neznamená, že taxon není ohrožen!! Ukazuje to na nutnost získat o jeho biologii, ekologii a rozšíření víc údajů, aby mohl být stupeň ohrožení seriózně posouzen.

V praxi by mohlo jít o tyto případy:

- nově popsané druhy známé jen z několika lokalit, u nichž je předpoklad, že se budou nacházet i na dalších lokalitách: např. Antrodiella beschidica

- vzácnější taxony s nevyjasněnou taxonomickou hodnotou: např. některé úzce pojímané druhy rodu Cortinarius

- vzácnější taxony, u kterých druh a stupeň ohrožení neznáme, ale bylo by dobré o jejich rozšíření a případném ústupu něco zjistit (sem by měly přijít druhy, u kterých cítíme, „že jsou vzácné“, ale jistě to nevíme): např. Pholiota heteroclita (dříve od nás neznámá, v posledních letech se našlo asi 20 lokalit na různých zajímavých místech Šumavy).

 Pozn.: Vypracováno podle metodických pokynů pro zpracovatele chystaného nového Červeného seznamu hub ČR (koordinátoři projektu Jan Holec a Miroslav Beran).

Procházka F., ed. (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky. – Příroda, Praha, 18: 1-166.

 IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)

 IUCN (2001): IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1 – IUCN Species Survival Commission. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii + 30 pp. ISBN 2-8317-0633-5

Dostupné i jako pdf soubory (v angličtině, francouzštině a španělštině) na adrese http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/RLcats2001booklet.html